کشش و تنظیم سیم بکسل های آسانسور

در گذشته استادکاران با استفاده از تجربه خود و لمس و فشار بر سیم بکسل ها میزان کشش مناسب را محک می زدند.
مشابه کوک کردن سازهای سیمی، که استاد برای تنظیم و کوک کردن ساز،دائم با انگشت سیم را کنترل و با شل و سفت کردن آن تا رسیدن به صدای مناسب از تنظیم آن مطمئن می شود.

تنظیم سیم بکسل آسانسور

البته راههای دیگری هم وجود دارد از قبیل:
زمانیکه وزنه تعادل بر روی ضربه گیر کف چاه نشسته باشد، فلکه کششی گیربکس نباید بتواند کابین را بالا ببرد.
کابین در حالت خالی و یا با بار پر و ظرفیت کامل نباید سر بخورد.
کابین با %۱۲۵ ظرفیت نامی در هر نقطه چاه نباید سرخوردگی داشته باشد.
ضمن اینکه با دستگاهی به نام ” تنش سنج سیم بکسل“
(Tension Meter. measures elevator wire rope tension ) میزان تنش سیم بکسل سنجیده می شود که متاسفانه کمتر و به ندرت این وسیله بکار گرفته می شود.
لذا مهمترین شیوه تنظیم کشش مناسب و یکنواخت سیم بکسلها با استفاده از تجربه نصاب می باشد که انجام می دهد .
برش یکنواخت و مساوی و دقیق سیم بکسلها نیز در تنظیمات کششی سیم بکسلها بسیار موثر می باشد.
برای تنظیم دقیق و نهایی کشش مناسب سیم بکسلها با کمک میله ها و فنر کابلشو سیم بکسل ها این کار را به پایان می رساند

سیم یکسل آسانسوری

سیم بکسل
وارد کننده سیم بکسل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *